Colobot Forum - International Colobot Community

Full Version: Bug: Odblokowane budynki
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Dam przykład 1 misji wulkani.
Normalnie Atomowej Elektrowni powinniśmy mieć po jej przebadaniu w ResearchCenter.
Obecnie jest od startu misji.
SCREEN:
[Image: 01lq2pkslcvy.png]