Colobot Forum - International Colobot Community

Full Version: Feature: Journal
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Gdy przeglądałem pliki starych userlevelów zauważyłem to:
[Image: 82dtpohdgygb.png]
Zapewne odpowiadał za tą nieużywaną ikonę:
[Image: u8p6hvd86axj.png]

W KLand'sach plik journal odpowiadał za komentarz od autora.
Przykład:
[Image: dhu9j33th835.png]

Więc można by to przywrócić dla userleveli.
Pomysł 2/10?
Piszcie opinię o tym. Big Grin