Colobot Forum - International Colobot Community

Full Version: Lista ważniejszych commitów
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Potrzebuję listy wszystkich ważniejszych/dużych commitów (NP: Refactoring Kodu Źródłowego) z repo colobot i colobot-data.
Bo tak ciężko je znaleść spośród >2,700 + >300 commitów Smile
Potrzebuję jej do celów wizualizacyjnych (@RaptorParkowsky jest wtajemniczony Tongue)